Algemene voorwaarden

In onze algemene voorwaarden kun je lezen wat de onderliggende voorwaarden van onze overeenkomst zijn.

Algemene voorwaarden (samenvatting)

Op alle offertes en opdrachten tussen Wederpartij en Marketing Impact V.O.F. zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 


1.Definities

 • Wederpartij: degene die aan de intervisie deelneemt, thans de opdracht aanvraagt. 
 • Begeleiding/coaching: wordt uitgevoerd door Marketing Impact V.O.F.
 • Opdracht: Gespreksleiding Intervisie 
 • Schriftelijk: hieronder wordt mede verstaand per e-mail of WhatsApp-bericht.


2. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst. 

 • Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 
 • De door Marketing Impact V.O.F. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Marketing Impact V.O.F. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.


4.Offertes, leveringen en onkosten

 • Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 
 • De door Marketing Impact V.O.F. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Marketing Impact V.O.F. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 • 5.Uitvoering van de opdracht
  • Marketing Impact V.O.F. voert de opdracht uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving, zoals aangegeven in artikel 1 onder d).
  • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Marketing Impact V.O.F. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  • Marketing Impact V.O.F. heeft te allen tijde het recht de aangekondigde coach/begeleider/spreker te vervangen door een evenwaardig en ervaren coach/begeleider/spreker. 


  6.Wijziging van de opdracht

  • Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderlig overleg de Opdracht dienovereenkomstig aanpassen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.


  7.Verstrekken gegevens

  • Wederpartij is gehouden om alle bescheiden welke Marketing Impact V.O.F. naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht ter beschikking van Marketing Impact V.O.F. te stellen. Marketing Impact V.O.F. bepaalt in welke vorm en op welke wijze zij deze bescheiden dient te ontvangen. 
  • 8.Annulering door Wederpartij
   • Indien de Wederpartij de gegeven Opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert voor het tekenen van de Offerte, zal geen creditering van de reeds gefactureerde betalingen of honoraria plaatsvinden.
   • Bij verplaatsing of annulering van een opdracht, training, workshop, begeleiding/coaching of implementatiesessie:
    • na een getekende offerte, wordt 15% van de kosten in rekening gebracht;
    • binnen 2 maanden voor aanvang, wordt 25% van de kosten in rekening gebracht;
    • binnen 1 maand voor aanvang, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht; 
    • binnen zeven dagen voor aanvang, wordt 90% van de kosten in rekening gebracht.


   9.Betalingen 

   • Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en – indien niet anders is overeengekomen – binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en wordt de wettelijke (handels-) rente over het openstaande factuurbedrag berekend vanaf factuurdatum tot de datum der algehele voldoening, waarbij voor de renteberekening een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand.


   10. Klachten c.q. reclamatie

   • Klachten omtrent het geleverde dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van het overeengekomen, dan wel levering van de overeengekomen diensten.
   • Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
   • 11. Aansprakelijkheid
    • Marketing Impact V.O.F. betracht ten aanzien van haar opdracht, training, workshop, begeleiding/coaching of implementatiesessie altijd de uiterste zorg. In het geval toch sprake is van foutieve, onvolledige informatie of andere gebreken, is Marketing Impact V.O.F. slechts aanspraken voor de direct geleden schade. De hoogte van deze schade is maximaal de door de deelnemer betaalde prijs. 
    • Tenzij sprake is van opzet of grove schuld is Marketing Impact V.O.F. niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen. 


    12. Toepasselijk recht en geschillen

    • Op de overeenkomst tussen Marketing Impact V.O.F. en Wederpartij is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.